புராண வரலாறு

ஸ்ரீ ராமர் வனவாசம் சென்றரபோது, சீதைக்கு ஏற்பட்ட களத்திர தோஷம் நிவர்த்திபெற இந்த அம்பாளை பூஜித்து, பின் ராமர் சீதையுடன் வாழ்ந்ததாக வரலாறு கூறுகிறது.

நிர்வாகம் | திருவிழாக்கள் | தலப்பெருமை | அமைப்பு | பக்தர்களுக்கு வசதிகள் | பூஜை விவரங்கள்| புகைப்படத் தொகுப்பு | பக்தி பாடல்கள் | சுலோகங்கள் | புராண வரலாறு | சுற்றுலா தகவல்கள் | திருப்பனி விவரங்கள் | இந்த ஆண்டு நடப்புகள்